Rezervace

na lekce InnoCrystal Yogy

Protože registrací do rezervačního systému vkládáte své osobní údaje, tedy jméno, telefonní číslo a email, je potřeba vyjádřit souhlas s archivací poskytnutých údajů.

Tyto údaje získávám, abych Vám, svým klientům, mohla zasílat informace o zrušení lekcí a zároveň věděla, kolik klientů se na jednotlivé lekce přihlásí. Případně, abych Vás mohla informovat o tom, že se místo na Vámi žádanou lekci uvolnilo.

Pokud již na mnou vedenou Inno Crystal jógu nechodíte, můžete požádat o výmaz svého profilu e-mailem na veronikai@centrum.cz, kde napíšete, že si přejete smazat svůj profil v rezervačním systému na webových stránkách www.innocrystal.com/yoga.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

  1. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby, registrovaný uživatel prohlašuje, že registrací v rezervačním systému spolu s údaji v něm uvedenými (jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa účastníka) souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Veroniky Ingrové, které je provozováno na základě živnostenského oprávnění Veroniky Ingrové, místem podnikání Inovační 122, Zlatníky-Hodkovice, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.
  2. Účastník bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail: veronikai@centrum.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze. 4. Účastník má právo na přístup k osobním údajům. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 5. Účastník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektuji zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchovávám pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům mám pouze já, trenérka jógy, Veronika Ingrová.

Vaše data přísně chráním před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodávám, nepronajímám ani jinak nesdílím se třetími osobami a žádné osobní údaje nemohou být použity k marketingovým účelům.

Pravidelně kontroluji a udržuji propojený email tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazuji právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazuji si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

 

Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozorňuji, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

 

Osobní data, která eviduji

  • Jméno – identifikuje vaši osobu na lekci
  • E-mail – pro základní kontakt v rezervačním systému
  • Mobilní číslo – operativnější komunikaci s klientem např. nenadálé zrušení lekce